اعلانات و خبرهای عمومی

دروسی که دانشجو در حذف و اضافه، حذف کرده است

از مدیر سامانه در

چنانچه دروسی که در حذف و اضافه، حذف نموده اید یا به علت عدم رعایت پیش نیاز، اداره آموزش آن را از لیست انتخاب واحد شما در وب سایت آموزشی حذف کرده است، همچنان در اینجا (سامانه آموزش الکترونیک) در لیست دروس شما موجود است، در کلاس های آن درس شرکت نکنید و ملاک شرکت در دروس انتخاب واحد شده شما در وب سایت آموزشی می باشد.